«Αγάπα τον πλησίον μικρά ελαττούμενος.»  Thales of Miletus (Love your neighbor even at your own cost)

Thank you!

Sponsors